12-04-2017 - 11:39

Hà Tĩnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Văn bản số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 08/11/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm...

Thành phần dự Hội nghị gồm có:Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, thị xã; Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Trưởng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Các tập thể và cá nhân được khen thưởng;Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.
Năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 (kết quả từ ngày 30/9/2015 đến 01/10/2016) và Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị cũng được nghe 08 tham luận về nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị này đã trao Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
 


Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị và các địa phương tập trung những nhiệm vụ chủ yếu như:
- Quán triệt gắn liền với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương.
- Tăng cường triển khai thi hành Hiến pháp, các Bộ Luật, Luật mới được Quốc hội thông qua; tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hương dư luận, các quy định mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của ngành, địa phương.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với công tác vận động Nhân dân chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển FOMOSA đoàn kết, nhất trí với chính quyền sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, bền vững, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.
- Tăng cường thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả việc thông tin, tuyên truyền phổ biến về chủ trương, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương và chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh.
- Sơ kết, tổng kết, đánh giá chính xác hiệu quả các Đề án PBGDPL mang lại để đề xuất Trung ương, tỉnh có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
- Thực hiện nghiêm túc “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” (09/11); duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hàng tháng theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh.
- Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL; triển khai kịp thời Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; xây dựng đội ngũ thực hiện công tác PBGD pháp luật đủ về số lương và đảm bảo về chất lượng.
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL; xây dựng và nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả.
- Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các ngành, địa phương trong thực hiện công tác PBGDPL; kịp thời nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện các giải pháp đổi mới công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020, định hướng những năm tiếp theo.
 

Theo Hoa Phượng/pbgdpl.moj.gov.vn
. . . . .