18-10-2017 - 09:26

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Xã Trung Lễ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Trung Lễ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC

XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ XÃ TRUNG LỄ

                                                                                                                      Nguyễn Hữu Thọ

                                                                                                       HUV. Bí Thư Đảng ủy xã Trung Lễ

 

Đảng bộ xã Trung Lễ có 8 Chi bộ, trong đó 3 Chi bộ Trường học và 5 Chi bộ  thôn xóm, tổng số Đảng viên hiện nay có 306 Đảng viên. Trong thời gian qua, việc tổ chức sinh hoạt tại các Chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn đã thực hiện theo theo Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí Thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt Chi bộ, đồng thời bám sát chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới. các Chi bộ hàng tháng đều ra nghị quyết để tập trung sự lãnh đạo đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Nhờ đó đã góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả tốt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy vậy, chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong thời gian qua vẫn còn hạn chế, nội dung sinh hoạt đơn điệu; việc chuẩn bị công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước còn chung chung, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ tháng sau thiếu cụ thể; Trong sinh hoạt, đảng viên ít đóng góp ý kiến, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ở hầu hết các chi bộ chưa cao, cơ bản còn tình trạng nể nang, né tránh. Đội ngũ cán bộ Chi ủy viên và Bí thư Chi bộ ở một số Chi bộ năng lực, trình độ, kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng còn hạn chế. Tình hình Đảng viên cao tuổi ngày càng nhiều, tỷ lệ miễn sinh hoạt cao chiếm 21,5%, thiếu Đảng viên trẻ để làm hạt nhân trong các phong trào, một số Đảng viên trẻ đi làm ăn xa, Đảng viên già đi ở với con cháu dẫn đến tình trạng vắng mặt trong các buổi sinh hoạt Chi bộ khá nhiều gây ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, là nơi kết nạp, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện Đảng viên. Công tác xây dựng nề nếp sinh hoạt Chi bộ và đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ có tác dụng tích cực đối với việc cũng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên. Với nhận thức trên trong thời gian vừa qua Đảng ủy xã Trung Lễ đã tập trung cao sự lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và lấy chủ đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ làm điểm nhấn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên về chỉ đạo các Chi bộ. theo giỏi tình hình sinh hoạt Chi bộ định kỳ vào ngày 03 hàng tháng, tổ chức tập huấn hướng dẫn qui định sinh hoạt Chi bộ theo chỉ thị số 10 của ban tổ chức trung ương cho Cán bộ Cấp ủy các Chi bộ, gữi các văn bản, biểu mẫu về công tác tổ chức cho các Chi bộ nghiên cứu thực hiện. Đặc biệt là Đảng ủy đã tăng cường công tác kiểm tra tình hình Đảng viên tham gia sinh hoạt ở các Chi bộ và Đảng viên thực hiện nhiệm vụ Chi bộ phân công, kịp thời nhắc nhở các Chi bộ có tỷ lệ Đảng viên tham gia sinh hoạt thấp, yêu cầu Cấp ủy chi bộ trong sinh hoạt hàng tháng phải nhắc nhở, phê bình những Đảng viên vắng sinh hoạt từ 2 cuộc trở lên hoặc không thực hiện nhiệm vụ Chi bộ giao.

Từ đó kết quả sinh hoạt ở các Chi bộ đã có chuyển biến rõ rệt, từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt sát với thực tiễn của thôn xóm, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, thời điểm; đồng thời phát huy dân chủ trong thảo luận, trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. tỷ lệ Đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt 85 - 90%. ( Năm 2016 chỉ đạt 70-75%). Qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, mỗi Đảng viên được nâng cao thêm nhận thức tư tưởng; nắm và hiểu thêm về các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, chính trị trong nước, ở địa phương. Qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo Đảng, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  Đội ngũ Cán bộ, Đảng viên đã nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của người  Đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Đồng thời, thông qua sinh hoạt Chi bộ cấp uỷ nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên, để từ đó có biện pháp khắc phục, kiểm điểm Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững./.

                                                                                                                            Phan Thị Cẩm Giang - văn hóa xã

. . . . .