Ngân sách

ĐỀ XUẤT MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI MỚI

ĐỀ XUẤT MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI MỚI

15-03-2016
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về lệ phí môn bài.
1