13-07-2018 - 02:40

QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

     Ngày 13/7,  Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã  được quán triệt 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị TW7, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp…

Bí thư Huyện ủy Võ Công Hàm yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập Nghị quyết nghiêm túc, có chất lượng, hoàn thành trước ngày 25/7/2018

     Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt 3 NQ của Tỉnh ủy, trong đó Nghị quyết 07 về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 08 về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 09 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

    Sau khi nghiên cứu, học tập và tiếp thu, BTV Huyện ủy yêu cầu, Các chi, đảng bộ  trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW7, khóa XII, NQ 07, 08, 09 của BTV Tỉnh ủy khóa XVIII tại chi bộ, đảng bộ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức truyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi của các nghị quyết TW7 bằng nhiều hình thức ; Lựa chọn những nội dung cụ thể trong chương trình, kế hoạch, hành động của cấp ủy cấp trên, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động của tập thể và cá nhân thực hiện các nghị quyết một cách hiệu quả./.

 

Theo Nam Thắng – Ngọc Luyến

 

 

 

 

 

vjhhk,

. . . . .