25-07-2018 - 18:00

Quyết định Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

. . . . .