25-07-2018 - 18:00

Quyết định quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018-2019 trên địa bàn Huyện Đức Thọ

Quyết định quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018-2019 trên địa bàn Huyện Đức Thọ

. . . . .