05-07-2019 - 09:17

Thực hiện công văn số 1734 - CV/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Đức Thọ về việc tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện công văn số 1734 - CV/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Đức Thọ về việc tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Chỉ đạo truyền thanh cơ sở phát nội dung " Đề cương tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Đức Thọ giai đoạn 2019-2021".

. . . . .