18-10-2017 - 09:23

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Trung Lễ

Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới xã Trung Lễ

Những hình ảnh  nổi bật của xã Trung Lễ  về xây dựng Nông thôn mới 

Phan Thị Cẩm Giang - văn hóa xã

 

 

. . . . .