30-08-2019 - 00:00

Văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hổ trợ xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn trên địa bàn huyện Đức Thọ

Hướng dẫn thực hiện chính sách hổ trợ xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn trên địa bàn huyện Đức Thọ

. . . . .